Regulamin


I INFORMACJE OGÓLNE

Sklep internetowy jagram.com.pl prowadzony jest przez: Jagram S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Konopnickiej 6/363, 00 - 491 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000142802, z kapitałem zakładowym 502.500 zł opłaconym w całości, nr NIP 113-23-93-132, nr Regon 015302904.

II PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAKUPÓW

    Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów oraz zamówienia od klientów przyjmowane są na stronie www.jagram.com.pl oraz pod adresem email: sprzedaz@jagram.com.pl.
    Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem. Zamówienia towarów dokonuje się poprzez dodawanie do koszyka wybranych towarów we wskazanych ilościach. Natychmiast po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia, co nie jest jednoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji.
    Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią otrzymanego listu i sprawdzić zawarte w nim informacje, w szczególności dotyczące rodzajów i ilości zamówionych produktów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, klient winien dokonać korekty zamówienia telefonicznie lub poprzez odesłanie wiadomości zwrotnej.
    Podczas składania zamówienia Klient dokonuje:
        wyboru zamawianych towarów oraz ich ilości;
        oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
        wyboru sposobu płatności
    W celu sfinalizowania zakupów klient może według swojego wyboru dokonać bezpłatnej stałej rejestracji/założenia osobistego konta podając przy tym wskazane dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia lub też dokonać zakupu bez rejestracji. Założenie osobistego konta umożliwia dokonywanie ponownych zakupów bez konieczności ponownego wprowadzania wszystkich danych teleadresowych.
    Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
    O potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji oraz potwierdzeniu terminu realizacji sklep zawiadamia na adres e-mail po sprawdzeniu dostępności zamówionych towarów w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.
    Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
    Sklep prowadzi sprzedaż na indywidualne zamówienie produktów z kategorii: Altany, Pawilony, Tarasy, Garaże, Wiaty oraz wszystkich produktów wg indywidualnych modyfikacji (zmiana koloru lub wymiarów). Zamówienie produktów według indywidualnych modyfikacji możliwe jest po uprzedniej konsultacji z przedstawicielami sklepu i potwierdzeniu możliwości dokonania żądanych modyfikacji.
    W przypadku produktów na indywidualne zamówienie oraz wg indywidualnych modyfikacji cena, termin realizacji, termin dostawy, koszt dostawy ustalane są indywidualnie z klientem.
    Towary sprzedawane na indywidualne zamówienie oraz według indywidualnych modyfikacji nie podlegają zwrotowi.
    Wymiary produktów oferowanych w sklepie mają charakter orientacyjny.

III CENY TOWARÓW

    Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
    Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Podane ceny towarów na stronie www.jagram.com.pl obowiązują wyłącznie w obrębie rynku polskiego.

IV CZAS I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

    Dla towarów dostępnych w magazynie termin realizacji zlecenia będzie wynosił 3 - 4 dni robocze od chwili dokonania wpłaty (dla opcji płatności przelewem z góry) lub od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji (dla opcji odbioru osobistego). W przypadku, gdy zamówiony towar nie jest dostępny w magazynie czas oczekiwania na realizację zamówienia jest ustalany indywidualnie z klientem. Dostawy zamówionych towarów realizowane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 16.
    O wysyłce towaru sklep informuje przesyłając na podany adres e-mail powiadomienie.
    W przypadku dostaw realizowanych poza granice RP warunki realizacji zamówienia będą ustalane z klientem indywidualnie. W tym celu prosimy o kontakt z przedstawicielem biura sklepu pod numerem +48 22 628 9772 wew. 100.
    Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy spedycyjnej na adres wskazany przez klienta. Koszty dostawy określany jest po dodaniu towarów do koszyka i podaniu kodu pocztowego miejsca dostawy.
    Możliwy jest odbiór osobisty towaru z magazynu Jagram S.A. Adres magazynu: Lipinka 46, 82 - 230 Nowy Stawa, woj. Pomorskie w godz. 9 - 16.
    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
    Po dotarciu przesyłki klient ma obowiązek pokwitować odbiór przesyłki i w obecności dostawcy sprawdzić zawartość przesyłki pod względem ilościowym i jakościowym.
    W celu sprawdzenia zgodności zamówienia z dostarczonymi towarami, klient powinien być zaopatrzony w ostre narzędzie umożliwiające przecięcie taśm zabezpieczających oraz opakowań ochronnych.

V FORMY PŁATNOŚCI

    Klient może wybrać następujące formy płatności za towary zamówione w sklepie:
        Płatność gotówką przy osobistym odbiorze zamówionego towaru w magazynie sklepu w miejscowości Lipinka 46, 82 - 230 Nowy Staw, woj. Pomorskie w godz. 9 - 15;
        Płatność z góry przed wysyłką zamówionego towaru do Klienta przelewem na rachunek bankowy w Raiffeisen bank Polska S.A. nr 68175000090000000012376847.
    Realizacja zamówienia na indywidualne zamówienie oraz według indywidualnych modyfikacji możliwa jest po dokonaniu przez Klienta przedpłaty w wysokości 20% brutto wartości zamówienia. Pozostała do zapłaty kwota zostanie uiszczona przed wysyłką towaru do Klienta ( dostawa za pośrednictwem firmy spedycyjnej) na rachunek bankowy wskazany w pkt. 1 B powyżej lub w przypadku odbioru osobistego gotówką do kasy magazynu sklepu.

VI REKLAMACJE

    Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
    Klient ma obowiązek przy odbiorze zamówionego towaru dokonać sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem (pod względem ilościowo - rodzajowym). W przypadku dostawy zamówionego towaru za pośrednictwem firmy spedycyjnej sprawdzenia towaru należy dokonać w obecności kuriera i w razie stwierdzenia rozbieżności zaznaczyć to na liście przewozowym oraz bezzwłocznie zawiadomić sklep pod numerem telefonu 22 628 97 72 wew. 100 lub na adres email sprzedaz@jagram.com.pl.
    Wszelkie stwierdzone nieścisłości zostaną skorygowane na koszt sprzedawcy
    W przypadku ujawnienia wad jakościowych zamówionego towaru Klient ma obowiązek zawiadomić o wadach sklep pod numerem telefonu 22 628 97 72 wew. 100 lub na adres email sprzedaz@jagram.com.pl. oraz dostarczyć wadliwy towar do magazyny sklepu w miejscowości Lipinka 46, 82 - 230 Nowy Staw, woj. Pomorskie w godz. 9 - 15;
    W ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia przez Klienta towaru do magazynu sklepu zostanie przeprowadzona inspekcja towaru i ocena zasadności reklamacji.
    Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona wymiana towaru zostanie dokonana na koszt sprzedawcy w najszybszym możliwym terminie

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


VII GWARANCJA

    Wszystkie towary nie objęte promocją sprzedawane w sklepie jagram.com.pl są produktami nowymi i posiadają 12 miesięczną gwarancję producenta. Dodatkowo Jagram S.A. gwarantuje odporność na butwienie drewna przez okres 10 lat przy zastosowaniu bez kontaktu z gruntem. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu.

VIII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

    Zgodnie z ustawą "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne.
    Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem albo fakturą. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć również podpisane przez Klienta oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona zapłacona cena.
    Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej zapłaconej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, gotówką w kasie magazynu sklepu w miejscowości Lipinka 46, 82 - 230 Nowy Staw, woj. Pomorskie po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu terminu lub przekazem pocztowym. Koszt przekazu pocztowego ponosi Klient.
    W przypadku zwrotów dokonywanych na zagraniczne rachunki bankowe, dodatkowy koszty przelewu zagranicznego ponosi Klient.
    Koszty zwrotu towaru do magazynu Jagram S.A. w Lipince ponosi Klient.

IX DANE OSOBOWE

    Składając zamówienie w sklepie klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Jagram S.A. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
    Na żądanie klienta jego dane osobowe zostaną niezwłocznie i trwale usunięte z bazy danych Jagram S.A.
    Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem a Jagram S.A. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi paragonu fiskalnego lub na życzenie faktury VAT.
    Towary prezentowane na stronach www.jagram.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
    Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
    W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Działu VIII niniejszego Regulaminu "Prawo odstąpienia od umowy".
    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.12.2014.
    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.jagram.com.pl.
    Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
    Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie Jagram.com.pl są własnością Jagram S.A. z siedzibą w Warszawie. Jakiekolwiek wykorzystywanie zdjęć bez zgody Jagram S.A. stanowi naruszenie prawa.