Regulamin sklepu

 

§1 INFORMACJE OGÓLNE

 

  1. 1.Sklep internetowy jagram.com.pl („Sklep”) prowadzony jest przez: Jagram S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Konopnickiej 6/363, 00 - 491 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000142802, z kapitałem zakładowym 502.500 zł opłaconym w całości, nr NIP 113-23-93-132, nr Regon 015302904 („JAGRAM”).

 

  1. 2.Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu („Regulamin”). Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących jak i niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.

   KLIENT- (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy, przy czym co do zasady Umowy Sprzedaży zawierane w ramach Sklepu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

   KONSUMENT-osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

  1. 3.W razie potrzeby kontaktu z JAGRAM osoba korzystająca ze Sklepu („Klient”) może skorzystać z następujących danych teleadresowych: (a) adres pocztowy: ul. Konopnickiej 6/363, 00 – 491 Warszawa; (b) numer telefonu: 505055472; a także (c) adres poczty elektronicznej: sprzedaz@jagram.com.pl. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą JAGRAM i Klienta (łącznie, „Strony”) albo gdy jest to dopuszczalne na mocy obowiązującego prawa.

 

§2 PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

  1. 1.JAGRAM prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, w tym strony internetowej www.jagram.com.pl („Strona WWW”) oraz – uzupełniająco – poczty elektronicznej o adresie: sprzedaz@jagram.com.pl.

 

  1. 2.Korzystanie z usług świadczonych przez JAGRAM w ramach Sklepu drogą elektroniczną, takich jak wyświetlanie, przekazywanie, odbieranie, przetwarzanie lub przechowywanie informacji i komunikatów w związku z towarami, płatnościami oraz marketingiem bezpośrednim, wymaga, by Klient miał odpowiedni dostęp do środków komunikacji elektronicznej, w tym aktualnej wersji przeglądarki internetowej oraz poczty elektronicznej uznanych producentów oprogramowania. W szczególności, JAGRAM umożliwia Klientowi założenie konta w ramach Sklepu („Panel”), którego funkcjonalności obejmują, m. in., zarządzanie danymi identyfikacyjnymi oraz kontaktowymi Klienta, gromadzenie dokumentów transakcyjnych oraz rozliczeniowych, a także optymalizację procesu zakupowego. Jednocześnie Klient jest zobowiązany powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, czy to w opiniach na temat towarów czy to inaczej w ramach Strony WWW lub w związku ze Sklepem.

 

  1. 3.Klient, wypełniając formularz zamówienia, formułuje ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru z JAGRAM. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem JAGRAM oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru na warunkach określonych w zamówieniu oraz Regulaminie („Oferta”). Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient dostaje na adres skrzynki email podany w Panelu lub w formularzu zamówienia („Email Klienta”) wiadomość potwierdzającą warunki Oferty. Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią wiadomości i sprawdzić zawarte w nim informacje, w szczególności dotyczące rodzajów i ilości zamówionych towarów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z JAGRAM telefonicznie lub poprzez przesłanie wiadomości zwrotnej na adres poczty elektronicznej JAGRAM. 

 

  1. 4.Podczas składania zamówienia Klient dokonuje: (a) wyboru zamawianych towarów oraz ich ilości; (b) oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy); a także (c) wyboru sposobu płatności. Złożenie zamówienia jest dozwolone dla wszystkich Klientów posiadających pełną zdolność do czynności prawnych lub zgodę opiekuna prawnego, bez względu na to, czy korzystają z Panelu. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania towaru do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, albo płatność elektroniczną, BOK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy - nie dotyczy to jednak Produktów nieprefabrykowanych wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

  1. 5.Umowa sprzedaży towaru dochodzi do skutku po otrzymaniu Oferty przez JAGRAM, o ile JAGRAM nie odmówi przyjęcia Oferty z powodu braku towaru w magazynie lub z innej ważnej przyczyny. JAGRAM potwierdzi akceptację Oferty oraz termin realizacji dostawy towaru po sprawdzeniu dostępności zamówionego towaru w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – potwierdzenie nastąpi na Email Klienta. JAGRAM przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towaru, w tym informacje, o których mowa
   w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta („UPK”),
   na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia towaru – informacje, o których mowa
   w art. 12 ust. 1 w/w ustawy, stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość
   i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Stron.

 

  1. 6.Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży („Promocja”) przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych Promocją.

 

  1. 7.Sklep prowadzi sprzedaż na indywidualne zamówienie towarów z kategorii: Altany, Pawilony, Tarasy, Garaże, Wiaty; oraz wszystkich towarów według indywidualnych modyfikacji (zmiana koloru lub wymiarów). Zamówienie towarów według indywidualnych modyfikacji możliwe jest po uprzedniej konsultacji z osobami czynnymi pod danymi teleadresowymi JAGRAM i potwierdzeniu przez JAGRAM możliwości dokonania żądanych modyfikacji. W przypadku towarów na indywidualne zamówienie oraz według indywidualnych modyfikacji cena, termin realizacji, termin dostawy, koszt dostawy ustalane są indywidualnie z Klientem.

 

  1. 8.Wymiary towarów prezentowanych w Sklepie mają charakter orientacyjny.

 

§3 CENY TOWARÓW

 

  1. 1.Wszystkie ceny towarów zamieszczone na Stronie WWW podawane są w złotych polskich
   i zawierają podatek VAT. Ceny widniejące na Stronie WWW stanowią jedynie informację handlową. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży towaru – zyskują one dopiero z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.

 

  1. 2.Koszt dostawy określany jest po dodaniu towarów do koszyka zakupowego i podaniu kodu pocztowego miejsca dostawy. Koszt dostawy jest wiążący z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.

 

  1. 3.JAGRAM zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Podane ceny towarów na Stronie WWW obowiązują wyłącznie w obrębie rynku polskiego. 

 

§4 CZAS I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

  1. 1.Dla towarów dostępnych w magazynie termin realizacji zamówienia wynosi 14-21dni roboczych od chwili dokonania wpłaty (dla opcji płatności przelewem z góry) lub od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji (dla opcji odbioru osobistego - aktualnie ze względu na sytuację epidemiologiczną dostawa za pobraniem nie realizaujmy). W przypadku, gdy zamówiony towar nie jest dostępny w magazynie czas oczekiwania na realizację zamówienia jest ustalany indywidualnie z Klientem.

 

  1. 2.Dostawy zamówionych towarów realizowane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 17. O wysyłce towaru JAGRAM informuje Klienta, przesyłając powiadomienie na Email Klienta.

 

  1. 3.Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy spedycyjnej („Kurier”) na adres wskazany przez Klienta. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybranym przez JAGRAM Kurierem. JAGRAM zastrzega sobie możliwość zmiany Kuriera, także po zawarciu umowy sprzedaży towaru z Klientem.

 

  1. 4.JAGRAM nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie
   w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

  1. 5.Po dotarciu przesyłki Klient ma obowiązek pokwitować odbiór przesyłki i w obecności Kuriera sprawdzić zawartość przesyłki pod względem ilościowym i jakościowym.

 

  1. 6.W celu sprawdzenia zgodności zamówienia z dostarczonymi towarami, Klient powinien być zaopatrzony w ostre narzędzie umożliwiające przecięcie taśm zabezpieczających oraz opakowań ochronnych.

 

  1. 7.W przypadku dostaw realizowanych poza granice Rzeczypospolitej Polskiej warunki realizacji zamówienia będą ustalane z Klientem indywidualnie. W tym celu prosimy
   o kontakt z przedstawicielem JAGRAM pod numerem +48 22 628 9772 wew. 100.

 

  1. 8.Możliwy jest odbiór osobisty towaru z magazynu JAGRAM pod adresem: Lipinka 46,
   82- 230 Nowy Staw, województwo pomorskie, w godz. 9 - 15.

 

§5 FORMY PŁATNOŚCI

 

  1. 1.Klient może wybrać następujące formy płatności za towary zamówione w Sklepie:

    1. płatność gotówką przy osobistym odbiorze zamówionego towaru w magazynie JAGRAM w miejscowości Lipinka 46, 82- 230 Nowy Staw, województwo pomorskie, w godz. 9- 15;
    2. płatność z góry przed wysyłką zamówionego towaru do Klienta przelewem na rachunek bankowy w BNP Paribas Bank Polska S.A.
     nr 68 1750 0009 0000 0000 1237 6847;
    3. PayU.

 

  1. 2.Realizacja zamówienia na indywidualne zamówienie oraz według indywidualnych modyfikacji możliwa jest po dokonaniu przez Klienta przedpłaty w wysokości 20% brutto wartości zamówienia. Pozostała do zapłaty kwota zostanie uiszczona przed wysyłką towaru do Klienta (dostawa za pośrednictwem Kuriera) na rachunek bankowy wskazany w pkt. 1 B powyżej lub w przypadku odbioru osobistego gotówką do kasy magazynu sklepu.

 

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TOWAR

 

  1. 1.Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne, nowe i posiadają 12 miesięczną gwarancję jakości producenta. Zapewnienie co do nowości lub gwarancji jakość nie dotyczy towarów objętych Wyprzedażą w obniżonych cenach, wyraźnie oznacznoych adekwatną adnotacją na karcie produktowej tzw. „Wady Ujawnione”.

 

  1. 2.Klient ma obowiązek przy odbiorze zamówionego towaru dokonać sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem pod względem ilościowym i rodzajowym. W przypadku dostawy zamówionego towaru za pośrednictwem Kuriera, sprawdzenia towaru należy dokonać w obecności Kuriera i – w razie stwierdzenia rozbieżności – zaznaczyć to na liście przewozowym oraz bezzwłocznie zawiadomić JAGRAM pod numerem telefonu 22 628 97 72 wew. 100 lub na adres email sprzedaz@jagram.com.pl. Wszelkie stwierdzone nieścisłości zostaną skorygowane na koszt JAGRAM.

 

  1. 3.W przypadku ujawnienia wad jakościowych zamówionego towaru Klient ma obowiązek zawiadomić o wadach JAGRAM pod numerem telefonu 22 628 97 72 wew. 100 lub na adres email sprzedaz@jagram.com.pl oraz dostarczyć wadliwy towar do magazynu JAGRAM w miejscowości Lipinka 46, 82- 230 Nowy Staw, województwo pomorskie, w godz. 9- 15. W ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia przez Klienta towaru do magazynu JAGRAM zostanie przeprowadzona inspekcja towaru i ocena zasadności reklamacji. Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona wymiana towaru zostanie dokonana na koszt JAGRAM w najszybszym możliwym terminie.

 

  1. 4.Uprawnienia, o których mowa w pkt. 6.1-6.3 powyżej stanowią jedyne uprawnienia dostępne dla Klienta w ramach rękojmi – w pozostałym zakresie, o ile bezwzględnie wiążące przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, Strony wyłączają odpowiedzialność JAGRAM z tytułu rękojmi.

 

  1. 5.JAGRAM gwarantuje odporność na butwienie drewna przez okres 10 lat przy zastosowaniu bez kontaktu z gruntem.

 

§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

  1. 1.Wyłącznie Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny („Konsument”), który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny – do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może w tym celu wykorzystać formularz oświadczenia, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, i wysłać go do JAGRAM z wykorzystaniem danych teleadresowych wskazanych w pkt. 1.3 Regulaminu. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, JAGRAM niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

  1. 2.JAGRAM niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument – chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli JAGRAM nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

  1. 3.Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz JAGRAM lub przekazać ją osobie upoważnionej przez JAGRAM do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że JAGRAM zaproponował, że sam odbierze towar.
   Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

  1. 4.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
   w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 UPK, w tym umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

  1. 5.Załącznik nr 1 do Regulaminu zawiera pouczenie o odstąpieniu od umowy dla Konsumenta, według wzoru zawartego w UPK.

 


§8 DANE OSOBOWE

 

  1. 1.O ile dotyczy, dane osobowe Klienta są przetwarzane przez JAGRAM zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; „RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

  1. 2.O ile nie zastrzeżono inaczej, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez JAGRAM w celu wykonania umowy sprzedaży towaru zawartej między Stronami lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem takiej umowy, w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów, a w każdym razie w zgodzie z zasadami przetwarzania danych oraz
   z zastosowaniem środków technicznych i organizacyjnych odpowiednich do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze.

 

  1. 3.Kwestie dotyczące ochrony prywatności zawarte są w dokumencie pt. „Polityka Prywatności”, znajdującym się pod tym adresem: jagram.com.pl/polityka-prywatnosci

 

§9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 

  1. 1.Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami

 

  1. 2.Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 

  1. 3.W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

  1. 4.Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 

  1. 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

 

  1. 6. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji zawartą na podstawie Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

 

  1. 7. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

 

  1. 8. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

 

  1. 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

  1. 10. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

  1. 11. Niniejszy punkt Regulaminu, z wyjątkiem pkt 9.5, nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczą, które zawierają ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży, Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji zawartą na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klientom tym przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w pkt 7. Regulaminu.

 


§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. 1.Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a JAGRAM. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie
   i przekazanie klientowi paragonu fiskalnego lub na życzenie faktury VAT.

 

  1. 2.JAGRAM informuje, że istnieje możliwość skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
   (a) poprzez dobrowolną mediację, prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały, gdzie rolę mediatora w sporze pomiędzy JAGRAM a Konsumentem pełni pracownik ww. inspektoratu, zachowując zasady bezstronności i rzetelności, mając za zadanie m.in. zaproponować dostępne sposoby rozwiązania sporu; mediacja odbywa się z udziałem obu Stron, bezpośrednio w siedzibie ww. inspektoratu albo w siedzibie JAGRAM. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu
   i procedur rozstrzygania sporów w tym trybie znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich" lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;
   (b) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, w tym np. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich" lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Nadto, Konsument może zwrócić się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów – powiatowi rzecznicy konsumentów są zlokalizowani przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w przypadku miast na prawach powiatu), a ich zadaniem jest udzielania wsparcia merytorycznego, w tym bezpłatnej pomocy prawnej, konsumentom; więcej informacji znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich" lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

 

  1. 3.Stosunki prawne ukształtowane Regulaminem lub umową sprzedaży towaru podlegają prawu powszechnie obowiązującemu w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

  1. 4.Regulamin obowiązuje od dnia […]. JAGRAM zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub wydanie nowego regulaminu. Nowy lub zmieniony Regulaminu obowiązuje od daty opublikowania ich na Stronie WWW. JAGRAM zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub wydania nowego regulaminu w trakcie trwania Umowy. W szczególności ww. zmiana jest uprawniona, gdy dojdzie do zmiany przepisów prawnych, zostaną wydane orzeczenia istotne z punktu widzenia dotychczasowej treści Regulaminu, bądź też JAGRAM dokona takich zmian natury technologicznej w Sklepie, które nie zostały przewidziane w treści Regulaminu. Jeżeli JAGRAM będzie zainteresowany związaniem Klienta nowym regulaminem lub zmienionym Regulaminem, wyśle jego treść na Email Klienta na co najmniej 30 dni przed wejściem w życie tego Regulaminu, pouczając Klienta o prawie do wypowiedzenia Umowy – jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia ww. zmienionego lub nowego regulaminu Klient nie rozwiąże Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, odpowiednio nowy lub zmieniony Regulamin będzie go wiązać po upływie ww. terminu do złożenia wypowiedzenia, nie wcześniej jednak niż z datą jego wejścia w życie. W przypadku niezachowania powyższego trybu, nowe ani zmieniony Regulamin nie będzie miał zastosowania do Klienta – będzie go wiązać dotychczasowy Regulamin.

 

  1. 5.Wszystkie zdjęcia oraz inne utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
   o prawie autorskim i prawa pokrewnych (łącznie, „Utwory”) zamieszczone na Stronie WWW są własnością JAGRAM. Jakiekolwiek wykorzystywanie Utworów bez zgody JAGRAM stanowi naruszenie prawa.

  

Zmian w regulaminie dokonano dnia 05.01.2021- Ustawa z dnia 31.07.2019 o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

 

                  Regulamin w formie PDF możesz ściągnąć tutaj

                  Wzór formularza odstąpienia od umowy możesz ściągnąć tutaj

Back to top