Regulamin konkursu "Konkurs z Martą Potoczek"

 

1 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs " Konkurs z Martą Potoczek " (zwany dalej "Konkursem") jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 2. Organizatorem Konkursu „Konkurs z Martą Potoczek”  jest  Jagram S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marii Konopnickiej 6/363, 00-491 Warszawa, o numerze NIP PL1132393132, Regon 015302904, dalej „Organizator”.
 3. Konkurs prowadzony jest na stronie YouTube pod adresem URL: https://www.youtube.com/@martapotoczek
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem społecznościowym Facebook oraz YouTube. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook czy YouTube dostępnemu pod adresem https://www.facebook.com/ i https://www.youtube.com. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook i YouTube z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.
 5. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Konkurs opiera się na wyłonieniu 3 zwycięzców spośród osób, które udzielą odpowiedzi na pytanie konkursowe pod opublikowanym filmem na kanale Marta Potoczek – Leniwa Niedziela.
 7. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540, z zm.).

  

2 Uczestnicy 

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które:
 2. najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat,
 3. posiadają konto w serwisie YouTube,
 4. Są fanami profilu pod adresem https://www.youtube.com/@martapotoczek
 5. Napisały Komentarz pod filmem na YouTube na kanale Leniwa Niedziela,
 6. w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Uczestnikami Konkursu są osoby, które spełnią warunki opisane w niniejszym paragrafie w ust. 1-7 (zwane dalej „Uczestnikami”).
 8. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
 9. Osoby, które wezmą dobrowolny udział w konkursie, a nie wygrają nagrody zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych pretensji, ani nie będą ubiegać się o żadne odszkodowanie, zadośćuczynienie, przeprosiny wobec Organizatora. Jak też z tego powodu nie będą wystosowywać negatywnych komentarzy na funpage’u oraz drogą mailową, gdyż przyjmują zasady konkursu.
 10. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu i przekazania nagrody zwycięzcy. 
  Dane osobowe przetwarzać będziemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1000). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 11. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureata.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 13. Dane Osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.

 

3 Zasady udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy odpowiedzieć w komentarzu na pytanie zawarte w filmie Marty Potoczek na profilu na YouTubie Leniwa Niedziela
 2. Termin trwania konkursu czyli czas na przesłanie odpowiedzi w komentarzu: 
  - od dnia 07.04.2024
  - do dnia 14.04.2024 do godziny 23:59
 3. Udział w Konkursie jest nieodpłatny, a Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie.
 4. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na następującą klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”
 5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że:
 6. Akceptuje warunki Regulaminu Konkursu;
 7. Wyraża zgodę na publikację napisanego komentarza, swojego imienia lub pseudonimu (jeżeli taki widnieje na jego profilu na Youtube oraz oznaczenie w poście przy ogłaszaniu wyników Konkursu, jako zwycięzcy.
 8. Organizator zastrzega prawo do moderowania treści na fanpage Organizatora na portalu YouTubie związanej z konkursem (odpowiedzi, opisów, komentarzy) dodawanych przez Uczestników oraz innych użytkowników, jeżeli w odczuciu Organizatora mogą one być sprzeczne z prawem, regulaminem portalu Youtube, niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami, obrażać uczucia lub prawa innych osób, zawierać treści naruszające interes i dobre imię spółki Jagram. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników linków bądź odnośników czy też adresów URL do innych stron internetowych.

 

4 Komisja

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”).
 2. W skład Komisji Konkursowej wejdą pracownicy spółki Jagram S.A.
 3. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

 

5 Nagrody

 1. Nagrodą dla zwycięzcy Konkursu jest:
  • - I miejsce:  bon 1000 zł brutto do wykorzystania w sklepie internetowym https://jagram.com.pl/ na wszystkie dostępne w tym czasie produkty
  • - II miejsce:  bon 750 zł brutto do wykorzystania w sklepie internetowym https://jagram.com.pl/ na wszystkie dostępne w tym czasie produkty. 
  • - III miejsce:  bon 500 zł brutto do wykorzystania w sklepie internetowym https://jagram.com.pl/ na wszystkie dostępne w tym czasie produkty.
 2. Bon może zostać wykorzystany jako zniżka przy większym zamówieniu. Wówczas od kwoty, którą klient uzyska w koszyku wraz z transportem zostaje odjęta kwota z bonu.
 3. Bon ważny jest przez 12miesięcy od dnia jego przyznania.
 4. Bon może być wykorzystany przez każdą osobę wskazaną przez Zwycięzcę.

  

6 Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Informacja o Zwycięzcach, wraz z podaniem imion lub pseudonimów, zostanie opublikowana w formie postu na fanpage Organizatora na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/JagramOgrody w dniu 18 kwietnia 2024 r. 
 2. Dodatkowo Zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo o wygranej. 

 

7 Wydanie nagród zwycięzcy

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o zwycięstwie w Konkursie w poście zawierającym ogłoszenie wyników, a także w wiadomości prywatnej.
 2. Zwycięzca, aby mógł otrzymać Nagrodę, zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych odpowiedzieć na mail z informacją o przyjęciu nagrody.
 3. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
 4. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
 5. Zwycięzca może wybrać dowolny produkt z gamy produktów firmy Jagram SA.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania towaru, jeśli dany produkt jest aktualnie wyprzedany i nie posiada go na magazynie.
 7. Zwycięzca nagrody może odmówić odbioru przyznanej  mu nagrody.

 

8 Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu, nie później niż do dnia 02.05.2024r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres e-mail: sprzedaz@jagram.com.pl - Tytuł e-maila: Reklamacja: „Konkurs z Martą Potoczek”.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne, imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację, podpis Uczestnika.
 4. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni (decyduje data nadania listu poleconego) włączając w to pisemne zawiadomienie Uczestnika Konkursu o wyniku reklamacji.
 5. Osoba wnosząca reklamacje zostanie powiadomiona pisemnie lub drogą elektroniczną o rozstrzygnięciu postępowania reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty wpływu zgłoszenia reklamacyjnego.
 6. Dane udostępnione przez Uczestników w związku ze zgłoszeniem reklamacji wykorzystane będą przez Organizatora wyłącznie w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację.

 

9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie Organizatora Konkursu pod adresem: https://jagram.com.pl/blog/ w terminie od 07.04.2024r. do 02.05.2024r.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.