Regulamin konkursu "Ogród z Jagramem"

 

1 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs " Ogród z Jagramem " (zwany dalej "Konkursem") jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 2. Organizatorem Konkursu „Ogród z Jagramem”  jest  Jagram S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marii Konopnickiej 6/363, 00-491 Warszawa, o numerze NIP PL1132393132, Regon 015302904, dalej „Organizator”.
 3. Konkurs prowadzony jest na Profilu Facebook pod adresem URL: https://www.facebook.com/JagramOgrody
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem społecznościowym Facebook. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook dostępnemu pod adresem https://www.facebook.com/ . Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.
 5. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Konkurs opiera się na wyłonieniu 3 zwycięzców spośród właścicieli nadesłanych zdjęć konkursowych.
 7. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540, z zm.).

  

2 Uczestnicy 

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które:
 2. najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat,
 3. posiadają konto w serwisie Facebook,
 4. Są lub były klientami sklepu internetowego jagram.com.pl, tj. widnieją w bazie danych klientów Organizatora,
 5. Są fanami profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/JagramOgrody
 6. Nadesłały na maila sprzedaz@jagram.com.pl zdjęcia konkursowe,
 7. w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Uczestnikami Konkursu są osoby, które spełnią warunki opisane w niniejszym paragrafie w ust. 1-7 (zwane dalej „Uczestnikami”).
 9. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
 10. Osoby, które wezmą dobrowolny udział w konkursie, a nie wygrają nagrody zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych pretensji, ani nie będą ubiegać się o żadne odszkodowanie, zadośćuczynienie, przeprosiny wobec Organizatora. Jak też z tego powodu nie będą wystosowywać negatywnych komentarzy na funpage’u oraz drogą mailową, gdyż przyjmują zasady konkursu.
 11. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu i przekazania nagrody zwycięzcy. 
  Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.2135 ze zm. - dalej ”u.o.d.o.”),) i będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 12. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureata.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 14. Dane Osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.

 

3 Zasady udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wysłać na adres mailowy sprzedaz@jagram.com.pl zdjęcie lub zdjęcia ogrodu, balkonu lub tarasu z widocznym produktem lub produktami zakupionymi przez stronę jagram.com.pl. Tytuł maila powinien brzmieć „Konkurs zdjęciowy FB”.
 2. Przysłane zdjęcia muszą spełniać poniższe kryteria:
 3. Prezentowany produkt musi być dobrze widoczny,
 4. Zdjęcie w wysokiej jakości, dobrze oświetlone i nie zamazane, 
 5. Zdjęcia w ciekawej scenerii będą wyżej punktowane, 
 6. jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, powinno zostać załączone jej pisemne oświadczenie, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku.
 7. Zdjęcia muszą być nadesłane w powszechnie dostępnym formacie – najlepiej .jpg
 8. Aplikacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby, na którą składane było zamówienie w sklepie jagram.com.pl. Jedynie kliencie sklepu Organizatora mogą wziąć udział w konkursie. 
 9. Termin trwania konkursu czyli czas na wysłanie zdjęć to: 
  - od dnia 29.09.2023 od godziny 17:00 
  - do dnia 29.10.2023 do godziny 23:59
 10. Udział w Konkursie jest nieodpłatny, a Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie.
 11. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na następującą klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych).”
 12. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że:
  • Akceptuje warunki Regulaminu Konkursu;
  • Wyraża zgodę na publikację wysłanych zdjeć na fanpagu JagramOgrody, Instagram, oraz stronie jagram.com.pl, oraz dodatkowo na potrzeby ogłoszenia wyniku swojego imienia lub pseudonimu (taki widnieje na jego profilu na Facebook).
  • Organizator zastrzega prawo do moderowania treści na fanpage Organizatora na portalu Facebook związanej z konkursem (odpowiedzi, opisów, komentarzy) dodawanych przez Uczestników oraz innych użytkowników, jeżeli w odczuciu Organizatora mogą one być sprzeczne z prawem, regulaminem portalu Facebook, niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami, obrażać uczucia lub prawa innych osób, zawierać treści naruszające interes i dobre imię spółki Jagram. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników linków bądź odnośników czy też adresów URL do innych stron internetowych.

 

4 Komisja

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”).
 2. W skład Komisji Konkursowej wejdą pracownicy spółki Jagram S.A.
 3. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

 

5 Nagrody

 1. Nagrodą dla zwycięzcy Konkursu jest:
  • - I miejsce:  bon 1000 zł brutto do wykorzystania w sklepie internetowym https://jagram.com.pl/ na wszystkie dostępne w tym czasie produkty
  • - II miejsce:  bon 750 zł brutto do wykorzystania w sklepie internetowym https://jagram.com.pl/ na wszystkie dostępne w tym czasie produkty. 
  • - III miejsce:  bon 500 zł brutto do wykorzystania w sklepie internetowym https://jagram.com.pl/ na wszystkie dostępne w tym czasie produkty.
  • - Wyróżnienie: jeżeli Uczestnik nie zostanie zwycięzcą, jednak Komisja Konkursowa uzna jego zdjęcie jako odpowiednie do celów marketingowych, taki Uczestnik otrzyma bon do sklepu https://jagram.com.pl o wartości 100zł na wszystkie dostępne w tym czasie produkty.
 2. Bon może zostać wykorzystany jako zniżka przy większym zamówieniu. Wówczas od kwoty, którą klient uzyska w koszyku wraz z transportem zostaje odjęta kwota z bonu.
 3. Bon ważny jest przez 12miesięcy od dnia jego przyznania.
 4. Bon może być wykorzystany przez każdą osobę wskazaną przez Zwycięzcę.

  

6 Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Informacja o Zwycięzcach, wraz z podaniem imion lub pseudonimów, zostanie opublikowana w formie postu na fanpage Organizatora na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/JagramOgrody w dniu 03.11.2023. 
 2. Dodatkowo Zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo o wygranej. 

 

7 Wydanie nagród zwycięzcy

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o zwycięstwie w Konkursie w poście zawierającym ogłoszenie wyników, a także mailowo na adres, z którego napłynęło zgłoszenie wraz zez zdjęciem konkursowym. 
 2. Zwycięzca, aby mógł otrzymać Nagrodę, zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych odpowiedzieć na mail z informacją o przyjęciu nagrody.
 3. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
 4. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
 5. Zwycięzca może wybrać dowolny produkt z gamy produktów firmy Jagram SA.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania towaru, jeśli dany produkt jest aktualnie wyprzedany i nie posiada go na magazynie.
 7. Zwycięzca nagrody może odmówić odbioru przyznanej  mu nagrody.

 

8 Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu, nie później niż do dnia 17.11.2023r.
 2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres e-mail: sprzedaz@jagram.com.pl - Tytuł e-maila: Reklamacja: „Konkurs Ogród z Jagramem”.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne, imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację, podpis Uczestnika.
 5. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni (decyduje data nadania listu poleconego) włączając w to pisemne zawiadomienie Uczestnika Konkursu o wyniku reklamacji.
 6. Osoba wnosząca reklamacje zostanie powiadomiona pisemnie o rozstrzygnięciu postępowania reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty wpływu zgłoszenia reklamacyjnego.
 7. Dane udostępnione przez Uczestników w związku ze zgłoszeniem reklamacji wykorzystane będą przez Organizatora wyłącznie w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację.

 

9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie Organizatora Konkursu pod adresem: https://jagram.com.pl/blog/ w terminie od 29.09.2023r. do 03.11.2023r.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.